Loading color scheme

Primària


En el Col·legi Consolació de Ciutadella ens adaptem amb el pas del temps segons les normatives vigents, fet que implica que el centre disposi d’uns equipaments adients per a totes les etapes educatives: educació infantil, primària i secundària.

Al nostre centre hi trobem un ambient d’escola on es reflecteixen els nostres valors i el nostre interès perquè els alumnes i les seves famílies es sentin ben acollits.

L’etapa de Primària està estructurada en tres cicles: inicial (1r i 2n), mitjà (3r i 4t) i superior (5è i 6è) per afavorir els ritmes d’aprenentatges.

D’aquesta manera, les aules d’educació primària es troben repartides entre la planta baixa (on hi ha la sala de psicomotricitat amb accés directe al pati) i la primera planta, que disposa de la capella, l’aula de música, de plàstica, de tecnologia, el laboratori i la biblioteca. Totes aquestes aules són lluminoses, acolorides i grans. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc i d’experimentació, portàtils, chromebooks, projectors i sistema d’àudio.

L’objectiu de l’equip docent de Primària és acompanyar, guiar i afavorir en els fillets i filletes l’assoliment de les competències que els permetin desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem una educació integral pels nostres alumnes.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella apostem per una metodologia innovadora  en la qual respectem els ritmes individuals de cada fillet i filleta i les destreses que els caracteritzen. L’equip docent de Primària amb els seus tutors, especialistes i equip de suport (PT, AL, orientadora) es compromet i s’implica per tal d’aconseguir l’objectiu principal de l’etapa.

Slide
PlayPlay
Tour Pedagògic 1r A
PlayPlay
Tour Pedagògic 1r B

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els fillets i filletes en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins el projecte d’EntusiasMat, Ludilletres i Superlletres. És una metodologia motivant en què tots els fillets i filletes prenen part, de manera activa i significativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Aquesta metodologia innovadora d'ensenyament-aprenentatge fomenta els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basada en la construcció col·lectiva de coneixements i treballa valors personals com l’empatia i l’autoestima.L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

 

Intel·ligències múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

Els nostres projectes estan basats en les intel·ligències múltiples a les àrees de Ciències Socials i Naturals. Treballar les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica genera experiències que animen els alumnes a conèixer-les, aprofundir-hi i desenvolupar-les en la pròpia experiència i de manera lúdica, tot generant curiositat, i conseqüentment, aprenentatge. Els projectes d’intel·ligències múltiples són projectes programats de forma oberta, és a dir, que les programacions de les activitats que s’hi duen a terme són flexibles. Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Ludilletres i Superlletres


Els programes de Ludilletres i Superlletres integren les àrees de llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura. Els alumnes desenvolupen al màxim la seva competència en comunicació lingüística: milloren la comprensió oral i lectora, i potencien l’expressió oral i escrita. Per aconseguir-ho, es reprodueixen situacions comunicatives reals, no tan sols en l’àmbit educatiu, sinó també del personal i social.

Són molt més que programes de llengua i literatura. Amb aquests programes els alumnes aprenen a través de projectes per a la comprensió. Alguns d’aquests projectes els plantegen reptes que han d’assolir, mitjançant el desenvolupament de la seva imaginació i creativitat. En altres projectes, han de resoldre problemes de la vida quotidiana cooperant amb els companys.. En uns altes, se submergeixen en la lectura de novel·les i poemes adaptats a la seva edat.

Tot plegat, es planteja a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten als alumnes conèixer i comprendre el propi procés d’aprenentatge. Alhora ajuden a desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip. Els projectes per a la comprensió proposen activitats contextualitzades, motivadores i estimulants que afavoreixen el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, permeten als alumnes aprendre de manera significativa. Aquesta tipologia de projectes fa als alumnes partícips del seu aprenentatge. A més, els permet desenvolupar els continguts curriculars a partir de reptes basats en experiències reals i dinàmiques motivadores.

EntusiasMat


EntusiasMAT és un programa didàctico pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Les sessions són dinàmiques i afavoreixen la motivació i la concentració dels alumnes. És un mètode organitzat en sessions de treball que permet adaptar els ritmes i els continguts a la realitat dels alumnes de manera àgil a través del joc i la manipulació. 

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els filletes i filletes es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions quan treballen amb aquesta nova metodologia.

Projecte Interdisciplinari


En el Col·legi Consolació de Ciutadella es realitza el projecte interdisciplinari de Primària des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica.

Aquest projecte té en comú la metodologia AICLE, amb unes mateixes rutines, estructures de sessions en llengua estrangera..., i, a més, facilita l’adquisició de competències bàsiques donat que incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg. Aquest projecte parteix d’un repte plantejat als alumnes per part de tots els mestres que intervenen en aquesta àrea, i es concreta en un treball conjunt amb una presentació final.

Plurilingüisme


La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes. Un dels objectius és que els fillets i filletes, en acabar l’Educació Primària, siguin competents en llengua anglesa; això és: escriure, llegir, entendre i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu duem a terme les següents activitats en anglès:

 • Matèries curriculars: S’imparteixen unes altres àrees no lingüístiques en anglès, a banda de la de llengua anglesa, i són: Educació Plàstica i Educació Física. Això fa que comptem amb un nivell de plurilingüisme avançat.
 • Projecte eTwinning: projecte de comunicació en llengua anglesa entre alumnes de diferents escoles d'Europa. Es volen aconseguir els següents objectius:
 • - Millorar les habilitats en llengua estrangera.
 • - Produir diversos tipus de textos: correu electrònic, carta, postal, vídeo, presentació...
 • - Conèixer una altra cultura i desenvolupar tolerància i respecte.
 • - Utilitzar l’anglès en un entorn de l'aula no relacionat.
 • Auxiliar de conversa: es tracta d’una persona nativa dels Estats Units que dona suport al nostre projecte d’escola realitzant tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, i que augmenta el contacte amb la llengua anglesa per part del nostre alumnat.
 • Projecte interdisciplinari: des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica, es pretén facilitar l’adquisició de competències bàsiques, la comunicació i el diàleg en llengua anglesa.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès.


Atenció a la diversitat

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i desenvolupament dels fillets i filletes d’Educació Primària com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposem de: mestres de pedagogia terapèutica, mestra d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat,  una orientadora i un professional tècnic de serveis a la comunitat (aquests darrer és membre de l'EOEP).

Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposem de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, desdoblaments, treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs.


Acció tutorial

En el nostre Col·legi la tasca dels tutors/es amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

 • Tutories setmanals amb els grups-classe.
 • Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre, en què es tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’Equip de Pastoral.
 • Tutories individuals amb els fillets i filletes quan el tutor/a ho vegi necessari per ajudar-los.
 • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
 • Seguiment dels progressos dels fillets i filletes a la pàgina web, per tal que els pares i mares puguin col·laborar i estiguin informats de les activitats que realitzen els seus fills/es.
 • Reunions trimestrals amb les famílies de la classe per tal d’informar del procés educatiu i els progressos del grup-classe.

La bona relació i professionalitat entre els diferents professors del Centre ajuda a l’alumnat al seu aprenentatge, seguiment, desenvolupament i creixement com a persona al llarg de tota l’escolaritat.


Convivència

L’etapa d’Educació Primària continua fomentant i afavorint la cohesió de grup i el clima de respecte entre els alumnes, així com també reforça la seva autonomia. L’equip docent de Primària segueix apostant i potenciant les sortides culturals a dormir fora a tots ells nivells educatius. 

Per finalitzar l’etapa de Primària realitzam un fantàstic viatge cultural i lúdic. Totes aquestes sortides milloren i afavoreixen convivència dels grups- classe en un ambient diferent de l’entorn escolar.


Foment de la lectura

El nostre Col·legi també aposta fomentar i impulsar la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític , de l’expressió oral i escrita, ajuda a l'alumnat a conèixer altres realitats... Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en les següents accions pedagògiques:

 • Lectura diària dintre de l’aula en un entorn de silenci.
 • Participació en concursos literaris.
 • Padrins de lectura. L'alumnat de totes les etapes s’ajuden entre ells.
 • Hora lectiva a la Biblioteca: des de qualsevol àrea lingüística es dedica una hora setmanal per anar a la Biblioteca de l’escola per fer una activitat innovadora diferent a la que es pot realitzar a l’aula ordinària.
 • Préstec de llibres: aquell alumnat que tenen gust per la lectura el fomenten amb l’ajuda d’intercanvis de llibres amb el servei de préstec de la biblioteca.
 • “Contes biblioteca aula”: els primers cursos de 1r cicle d’EP es realitza l’activitat del conte de la biblioteca aula per involucrar a les famílies en millorar i potencial l’ús per la lectura.

Competència Digital

Les nostres aules estan organitzades per fomentar el treball cooperatiu equipades per treballar amb les noves tecnologies (chromebooks, projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals) que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes estiguin formats en la iniciació en la competència digital.