Loading color scheme

Convivència i Benestar

Entenem la convivència com principi educatiu i finalitat bàsica del Col·legi de la Consolació de Ciutadella.

La Comissió de Convivència i Benestar del centre vetlla per a què els alumnes aprenguin a conviure, creant un entorn educatiu segur que afavoreixi la prevenció dels conflictes i la resolució pacífica d’aquests.

La Comissió permanent es reuneix setmanalment i està constituïda per: la directora pedagògica d’Infantil i Primària, la directora pedagògica de Secundària,  l’Orientadora de Secundària i un representant d’Educació Primària, què és coordinador de salut.

OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA I BENESTAR:

  • Desenvolupar una intervenció preventiva, com a mitjà per aconseguir un bon clima de convivència.
  • Fonamentar les relacions personals en el respecte mutu, la igualtat, la comprensió, la solidaritat i la interiorització de les normes de convivència.
  • Reduir les conductes disruptives que pertorben el clima de classe i la bona convivència al centre, per evitar conductes més greus.
  • Vetllar per la resolució dels conflictes de manera educativa, mitjançant la negociació i l’esforç conjunt del professorat, l’alumnat i les famílies.
  • Procedir davant els conflictes de manera coherent, per part de tots els docents.
  • Analitzar les causes de les conductes disruptives i cercar solucions pedagògiques conjuntes.
  • Potenciar l’ús d’estratègies motivacionals i educatives per a la resolució dels conflictes i utilitzar les mesures punitives com a últim recurs.
  • Procurar materials als tutors i tutores per al desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial.
  • Revisar i actualitzar els diferents protocols i plans de la Comissió de Convivència i Benestar: Pla de Convivència i Benestar, Pla de Coeducació i Igualtat, Pla d’acollida, protocol trans...