Loading color scheme

Convivència

La Comissió de Convivència del Col·legi de la Consolació de Ciutadella vetlla per aconseguir que els alumnes aprenguin a conviure creant un entorn que afavoreixi la prevenció dels conflictes i la resolució pacífica d’aquests. Entenem la convivència com un principi i una finalitat del nostre Centre Educatiu.

La Comissió permanent es reuneix setmanalment. Està constituïda per: Directora Titular, Directors Pedagògics, Orientadora i representants d’Educació Primària i Secundària.

OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA:

  • Desenvolupar una intervenció preventiva com a mitjà per aconseguir un bon clima de convivència.
  • Fonamentar les relacions personals en el respecte mutu, la igualtat, la comprensió, la solidaritat i la interiorització de les normes de convivència.
  • Reduir les conductes disruptives que pertorben el clima de classe i la bona convivència al centre per evitar la conflictivitat i conductes més greus
  • Prioritzar la resolució dels conflictes de manera educativa, mitjançant la negociació i l’esforç conjunt del professor i els alumnes i, si es veu convenient, amb les famílies.
  • Procedir davant els conflictes de manera coherent per part de tots els professors, evitant contradiccions que puguin desorientar els alumnes.
  • Analitzar les causes de les conductes disruptives i cercar solucions conjuntes.
  • Emprar sempre les estratègies motivacionals i educatives i només si aquestes no donen resultat, emprar mesures punitives com a últim recurs per solucionar els problemes de convivència.
  • Procurar material als tutors pel desenvolupament del Pla d'Acció Tutorial.