Loading color scheme

Infantil


L’etapa d’Educació Infantil inclou l’alumnat en edats compreses entre els 3 i els 6 anys.

El Col·legi Consolació de Ciutadella, durant l’estiu del 2017, va construir aules completament noves per incloure l’etapa d’Educació Infantil en el centre. Són aules lluminoses, acolorides i grans, distribuïdes de manera que l’alumnat s’hi senti acollit i còmode. Estan comunicades entre elles per tal d’afavorir els ambients d’aprenentatge entre les diferents edats. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc, projectors i sistema d’àudio, i compten també amb bany dins cada aula. Els fillets i filletes gaudeixen també de la sala de psicomotricitat, des d’on potenciem el desenvolupament motor i els circuits d’estimulació.

L’objectiu de l’equip docent d’Infantil és acompanyar i guiar els alumnes en aquesta primera etapa del seu procés d’aprenentatge, tot respectant els diferents ritmes i particularitats, i escoltant les necessitats com a persones úniques que són, per tal d’aconseguir que siguin feliços, es mostrin motivats envers l’aprenentatge i estiguin preparats d’una manera integral per als reptes de la vida, tant pel que fa als coneixements com als valors.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella apostem per una metodologia innovadora en la qual respectem els ritmes individuals de cada infant i les destreses que els caracteritzen. L’equip docent d’Infantil es compromet i s’implica per tal d’aconseguir l’objectiu principal de l’etapa.

Slide
PlayPlay
Tour Pedagògic Ed. Infantil

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els infants en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins els projectes EntusiasMat i Ludilletres. És una metodologia en què tots els infants prenen part, de manera activa, motivadora i participativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Sobretot treballem per parelles i inculquem els valors d’ajudar, escoltar i compartir, per tal d’afavorir les habilitats socials i comunicatives.

Inteligencias Múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

El nostre projecte d’aula, basat en aquesta teoria, permet escoltar i respectar els interessos dels infants per tal d’aconseguir la seva motivació i una actitud positiva i participativa envers el procés d’aprenentatge. Es porta a terme mitjançant materials elaborats pel professorat, que s’adapten de manera personalitzada a les necessitats dels infants, atès que treballem tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples.
Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Noves Tecnologies


Les nostres aules d’Educació Infantil estan equipades per treballar amb les noves tecnologies: projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals... que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes estiguin formats en la iniciació en la competència digital.

EntusiasMat


EntusiasMat és un projecte didacticopedagògic que parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius d’aquest projecte són: 

  • Aprendre conceptes geomètrics, matemàtics, de mesura... d’una manera lúdica, motivadora i divertida.
  • Passar a poc a poc del pensament concret al pensament abstracte.

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els infants es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions treballant amb aquesta nova metodologia.

Ludilletres


Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa. Com fa també EntusiasMat, parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius principals d’aquest programa innovador són: 

  • Exercitar el desenvolupament neurològic dels infants.
  • Adquirir l’habilitat d’escriure i llegir.
  • Fomentar l’interès per la lectura.

Empra el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Fomenta la creativitat a través de la manipulació, l’experimentació, l’estimulació, el joc i el treball cooperatiu. Exerciten sobretot tres intel·ligències: la visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.

Ambients d'aprenentatge


Els ambients d’aprenentatge són un moment privilegiat de joc compartit en què infants de diferents edats s’enriqueixen mútuament mitjançant l’intercanvi d’experiències, vivències i sentiments. L’objectiu principal és que els infants dels tres nivells d’aquesta etapa juguin de manera autònoma i intergrupal en els diferents ambients. Aquests ambients d’aprenentatge són possibles gràcies a les noves aules d’Infantil, comunicades entre sí, que afavoreixen i potencien les relacions socials i afectives.

Psicomotricitat


La psicomotricitat és la psicologia del moviment. Aquesta és fonamental per al desenvolupament de la personalitat i la capacitat d’expressar-se i relacionar-se dels infants. A la nostra escola, els alumnes d’Educació Infantil en gaudeixen dues sessions setmanals d’una hora i mitja cada una. Comencen amb un ritual d’entrada, continuen vivenciant el plaer del moviment mitjançant l’activitat motriu espontània, segueixen gaudint del joc simbòlic i acaben la sessió amb un ritual de sortida en què es recullen i interioritzen allò que han viscut.

Dins la nova sala de psicomotricitat també es porten a terme els circuits d’estimulació. Aquests circuits, a diferència de la psicomotricitat, són dirigits per l’adult i tenen com a objectiu ajudar que el cervell dels infants tingui una organització neurològica correcta per tal d’afavorir l’adquisició adequada dels diferents aprenentatges.


Atenció a la diversitat

En el nostre centre respectem les característiques i els ritmes individuals de cada infant i estem atents a les seves necessitats com a persones úniques que són. Les tutores, mitjançant el reforç a l’aula, ofereixen una atenció personalitzada a tots els infants. Els professionals de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge assessoren tant els tutors com les famílies. El nostre objectiu en aquest aspecte és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, sempre tenint en compte les particularitats de cadascun.


Acció Tutorial

El nostre centre prioritza la relació família-escola per tal de fer un seguiment i un acompanyament adequats.

En l’etapa d’Educació Infantil les famílies disposen d’una reunió a l’inici de curs, de tutories individuals per tal de fer un seguiment proper dels processos i aprenentatges dels seus fills/es, i d’entregues individualitzades d’informes. És molt important la comunicació diària entre els/les tutors/es i les famílies, per això els pares i mares entren a l’aula a l’hora de deixar i recollir els seus fills/es.


Convivència

L’etapa d’Infantil fomenta i afavoreix la cohesió de grup i el clima de respecte entre ells, com també en reforça l’autonomia. L’equip docent d’Infantil aposta per unes determinades activitats dins i fora de l’aula i les potencia per aconseguir aquest objectiu. Es realitzen tallers, activitats i una sortida cultural a dormir a fora en el nivell de 6è d’Infantil, com a final d’etapa.


Foment de la lectura

A l’etapa d’Infantil iniciem l’hàbit del gust per la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la capacitat de raonament, el sentit crític, l’expressió oral i escrita, ajuda l'alumnat a conèixer altres realitats...

Per despertar i potenciar aquesta competència realitzem diferents activitats:

- Cada aula disposa d’un espai adequat en què els infants gaudeixen de contes de biblioteca-aula.
- El programa de padrins consisteix en el fet que els alumnes de totes les etapes s’ajuden entre ells en l’hàbit de la lectura. Els alumnes d’Infantil gaudeixen molt quan els venen a explicar un conte o els ajuden en les primeres passes per aprendre a llegir.
- Llegim un conte, “Lectura a escola i a casa”.  Aquesta activitat té com a objectiu potenciar l’hàbit de la lectura i la relació escola-família.