Loading color scheme

L'Orientació a Educació Primària


Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Primària són:

Susana Pons Pons (de segon a sisè curs) i Sara Pons Torres (primer curs) mestres en pedagogia terapèutica.
- Atenen preferentment l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Fan el seguiment del alumnes amb necessitats educatives especials i recolza la tasca educativa d’aquests.
- Elaboren materials curriculars adaptats.
- Col·laboren en la redacció de les adaptacions curriculars i la documentació pertinent dels alumnes amb necessitats educatives especials.
- Participen de les tutories a l’aula.
- Assisteixen i assessoren en el traspàs dels alumnes de sisè de primària a primer de secundària.

Joana Bosch Pallicer, mestra en audició i llenguatge.
- Avalua els alumnes amb dificultats en aquest àmbit, tant a nivell oral com escrit.
- Intervé en aquells casos que ho requereixin.
- Col·labora en les adaptacions curriculars necessàries.

Catalina Genestar Jover, mestra en audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat.
- Atén a l'alumnat amb dificultats específiques en llenguatge i comunicació.
- Realitza diferents suports, dins o fora de l’aula.
- Participa en la recerca i elaboració dels diferents materials curriculars.


Orientació Acadèmica Sisè

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Primària i Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de sisè, per tal d'assessorar-los en relació al canvi d'etapa. Per a més informació podeu veure la següent presentació.

Descarregar Orientació Acadèmica Sisè