Loading color scheme

EntusiasMat

EMAT, ONMAT és un projecte innovador basat en les intel·ligències múltiples, l'objectiu és que els nens adquireixin la competència matemàtica de forma divertida i cooperativa. La majoria dels conceptes matemàtics: geometria, orientación espaial… es treballen de forma cíclica des de l’Educació Infantil fins la secundària, en aquesta última etapa, amb el projecte ONMAT.

Dividim cada sessió en tres parts:

  • Establim rutines d'escolta activa amb el càlcul mental.
  • Aprenem nous conceptes matemàtics jugant.
  • Establim estratègies concretes perquè els alumnes reflexionin sobre el que han après.

El projecte cerca que els alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius i que gaudeixin del plaer d'inventar i utilitzar procediments escalonats i graduals.

ONMAT és una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per a la ESO, in l’aprenentatge es realitza  través d’un entorn digital dinàmic i amb multitud de recursos de tot tipus. A més, gràcies al calendari, l’alumne pot veure les tasques setmanals i a l’apartat de seguiment, pot consultar les tasques pendents, així també com la seva evolució personal, ja que en tot moment apareixen les seves notes. 

En aquesta plataforma, treballem mitjançant steps (petites unitats de contingut específic). Cada step disposa de múltiples i diferents activitats:

  • Videos explicatius
  • Activitats manipulatives
  • Activitats autocorregibles
  • Proves d’autoavaluació

D’aquesta manera es vol treballar les matemàtiques des de diferents perspectives i donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes.