Loading color scheme

L'Orientació a Educació Secundària

 


Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Secundària són:

Isabel Durà Pelegrí, orientadora de secundària:

 • Assessora, juntament amb l’equip de suport, el professorat en la seva tasca docent i educativa.
 • Col·labora en l’acció tutorial dels diferents nivells.
 • Recolza l’atenció a la diversitat amb el suport educatiu a petits grups d’alumnes.
 • Col·labora en les adaptacions curriculars.
 • Elabora els informes i dictàmens pertinents.
 • Es responsable de les dades del Gestib dels alumnes nese.                                                    
 • Intervé en el traspàs i seguiment dels alumnes en els canvis d’etapa i ensenyament.  
 • Orienta a nivell acadèmic i professional, preferentment a tercer i quart de secundària.

Adriana Castells Gallart, Eva López i Meritxell Vivó Saura, mestres en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, respectivament.

 • Atenen l’alumnat amb necessfitats educatives de suport específic de l’etapa
 • Col·laboren en l’elaboració de les seves adaptacions curriculars, significatives o no, i els informes nese.
 • Fan els desdoblaments de les àrees, al primer cicle de secundària.                                         
 • Realitzen diferents suports fora de l’aula, al segon cicle de secundària.                                   
 • Participen en la recerca i elaboració de diferents materials curriculars, per a l’atenció a la diversitat del nostre alumnat.

Rosa Ferrer Coll, mestra d’atenció a la diversitat.

 • Realitza diferents suports, dins o fora de l’aula.
 • Participa en la recerca i elaboració de diferents materials curriculars.

Meritxell Vivó Saura, mestra en audició i llenguatge.

 • Intervé amb els alumnes que presenten dificultats a nivell de llenguatge, prioritzant l’adquisició dels continguts curriculars a través de les tècniques d’estudi.
 • Estimula l’expressió i comprensió oral i escrita d’aquests alumnes.

Orientació Acadèmica Tercer i Quart

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

Presentació Orientació Acadèmica
Test d'orientació vocacional

Programa Orienta

Aquest és un programa interactiu molt complert sobre els diferents itineraris i estudis post-obligatoris arreu de l'estat espanyol. A més possibilita la realització per part dels alumnes de senzills tests d'orientació vocacional.

Programa Orienta


Enllaços Orientació Acadèmica

En aquest apartat podeu trobar diferents enllaços d'interés relacionats amb l'orientació acadèmica de tercer i quart de secundària.

Formació Professional a les Illes Balears

Universitat Illes Balears

Universidades de España

Formació Professional a Catalunya

Què estudiar a les universitats catalanes?

Educaweb

Correspondència crèdits entre CFGS i GRAUS