Loading color scheme

Equip de Comunicació

En tot centre educatiu tenim la necessitat de comunicació permanent, amb el professorat, l'alumnat, les famílies, el personal administratiu, l'entorn social de la institució, és a dir, amb tota la Comunitat Educativa. Ens trobem immersos en una era tecnològica i no podem obviar els beneficis i avantatges que aquestes eines ens ofereixen.

L'Equip de Comunicació és l'encarregat de promoure, impulsar i col·laborar en la sistematització de les accions comunicatives i informatives que el Centre realitza en tots els seus àmbits, tant interns com externs.

Els objectius de l'equip de comunicació són:

 • Difondre el pla de Comunicació de Centre.
 • Difondre la imatge de centre i reforçar la seva identitat.
 • Aconseguir un major aprofitament i optimització de les xarxes socials i les TIC
 • Mantenir i actualitzar els diferents perfils del centre en les principals xarxes socials. Informar i compartir activitats, projectes, programes …
 • Actualitzar el contingut de la pàgina web.
 • Organitzar i seqüenciar les publicacions de centre.
 • Establir uns criteris unificats de publicació en cada espai o xarxa social.

Per desenvolupar aquests objectius, portarem a terme les següents activitats:

 • Coordinació de l'actualització de la pàgina web.
 • Actualització de les fotos de la web.
 • Seqüenciació i organització de les publicacions de les  xarxes socials i la pàgina web.
 • Acompanyament en la implantació de la imatge corporativa.
 • Cada membre de la Comissió de Comunicació es farà responsable de les publicacions d'una etapa educativa.