Loading color scheme

Equip de Comunicació

És fonamental reconèixer que en un centre educatiu és essencial establir una comunicació constant i eficaç amb tots els seus stakeholders, incloent-hi el cos docent, l'alumnat, les famílies, el personal administratiu i la comunitat local. En l'actual era tecnològica, no podem subestimar els inestimables avantatges i beneficis que les eines tecnològiques ens brinden en aquesta tasca.

L'Equip de Comunicació, com a element central d'aquesta estratègia, assumeix la responsabilitat de fomentar, impulsar i col·laborar en la sistematització de les iniciatives de comunicació i informació que el centre duu a terme, ja sigui en el seu àmbit intern o extern.

Els objectius de l'Equip de Comunicació estan dissenyats de manera precisa:

1.           Difondre el Pla de Comunicació del Centre: és fonamental assegurar que tots els membres de la comunitat educativa coneguin i comprenguin les directrius i estratègies de comunicació del centre.

2.           Reforçar la Imatge del Centre i Consolidar la seva Identitat: preservar i millorar la imatge del centre és de vital importància per a la seva reputació i credibilitat. Així mateix, reforçar la seva identitat és clau per a establir una presència distintiva i reconeixible.

a.           Optimitzar l'ús de les Xarxes Socials i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): aprofundir en l'ús efectiu de les xarxes socials i les TIC pot tenir un impacte significatiu en la millora de la comunicació i l'engagement amb la comunitat.

b.           Mantenir i actualitzar els Perfils del Centre a les Principals Xarxes Socials: aquesta tasca implica la responsabilitat de mantenir una presència digital actualitzada, atractiva i informativa.

c.           Actualitzar el contingut de la pàgina web: la pàgina web del centre és la plataforma central de comunicació i, per tant, requereix una actualització regular amb informació precisa i pertinent.

d.           Organitzar i planificar les publicacions del centre: la planificació i organització meticuloses de les publicacions són crucials per mantenir l'interès i la implicació de la comunitat.

e.           Establir criteris coherents de publicació en cada espai o xarxa social: la uniformitat i la coherència en la comunicació són elements clau per a una imatge pública sòlida.

Per aconseguir aquests objectius, s'executen les següents activitats:

•            Coordinació de l'actualització de la pàgina web.

•            Renovació de les imatges a la pàgina web.

•            Planificació i organització de les Publicacions a les xarxes socials i a la pàgina web.

•            Suport en la Implementació de la Identitat Corporativa.

Cada membre de l’Equip de Comunicació assumeix la responsabilitat específica de gestionar les publicacions relacionades amb una etapa educativa particular.

Aquest enfocament estratègic i professional de la comunicació és de vital importància per a la millora de la imatge i la reputació d'una institució educativa, així com per a una comunicació eficaç amb tots els seus públics.