Loading color scheme

Secundària


L’etapa d’educació secundària, ESO, inclou l'alumnat a partir dels 12 anys. El Col·legi Consolació de Ciutadella durant l’estiu del 2017 ha construït aules completament noves per a l’etapa educativa de secundària. Es troben situades a la segona planta de l’edifici, tot propiciant la millor comunicació entre els diferents cursos. Són aules lluminoses, grans, ben comunicades, distribuïdes de manera que l’alumnat s’hi senti acollit i còmode. Aquestes aules estan preparades tecnològicament amb projectors i portàtils.

L’objectiu de l’equip docent de Secundària és garantir l’assoliment de les competències que permetin als adolescents desenvolupar-se en autonomia social, emocional i amb actitud crítica. Volem una educació integral per als nostres alumnes, formar persones amb valors i compromeses amb la societat.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella estem treballant amb una diversitat metodològica innovadora per tal de continuar afavorint l’ensenyament-aprenentatge en l’alumnat de Secundària.

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU. És una metodologia innovadora d'ensenyament-aprenentatge que fomenta els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basat en la construcció col·lectiva de coneixements i treballa valors personls com l’empatia i l’autoestima.

Intel·ligències múltipes


La Teoria de les Intel·ligències Múltiples de H. Garner és un model de concepció de la ment on es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

Els nostres projectes estan basats en les intel·ligències múltiples en diferents àrees com:
Projecte de Llengües, on aprofitem per treballar les emocions, el foment de la lectura, etc.
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, des d’on donem molta importància a la creativitat i la imaginació, i on realitzem projectes d’intervenció al nostre centre, tot transformant els espais per fer de la nostra escola un centre acollidor, alegre i dinàmic. Al llarg dels darrers anys els alumnes han fet diferents intervencions artístiques al centre com: mosaics al pati, murals al pavelló esportiu, projecte de renovació de la capella, decoració artística als passadissos del centre, disseny de les àrees de joc del pati...Música, on preparem concerts que desprès interpretem a diferents centres com Santa Rita, L’hospital, escoletes infantils, festival de Nadal o a l’acte de graduació dels alumnes de 4t d’ESO. Treballar les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica genera experiències que animen els alumnes a conèixer-les, aprofundir-hi i desenvolupar-les en la pròpia experiència i de manera lúdica, tot generant curiositat i, conseqüentment, aprenentatge.

Chromebooks


Les nostres aules estan organitzades per fomentar el treball cooperatiu, amb una zona d’atenció al centre i equipades per treballar amb les noves tecnologies (portàtils, projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals, impressora 3D) que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes estiguin formats en la competència digital.

Plurilingüisme


 La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès. Per aquest motiu oferim un projecte de llengües a diferents cursos de secundària per treballar més a fons les àrees de català i castellà. 

Un dels nostres objectius és que els alumnes acabin l’Educació Secundària amb una elevada competència en llengua anglesa, per aquest motiu desdoblem l’assignatura d’anglès a tots els cursos i preparem els nostres alumnes per a les Proves Oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes. Utilitzem la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), a l’assignatura d’Educació Física, per tal de millorar la competència en llengua anglesa. 

Estem adherits el projecte eTwining que treballa des de diferents àrees un projecte d’intercanvi amb països de llengua anglesa a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.


Atenció a la diversitat

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i creixement dels adolescents com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposam de: mestre de pedagogia terapèutica, mestre d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i una orientadora.

Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposam de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, desdoblaments (a l'àrea d'anglès, matemàtiques i, en alguns nivells a català i castellà), treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs.


Acció tutorial

En el nostre col·legi la tasca dels tutors amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

  • Una o dues tutories setmanals depenent dels cursos amb els tutors o orientadors.
  • Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre que tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les orientacions acadèmiques, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’equip de Pastoral.
  • Tutories individuals amb l’alumne quan el tutor ho veu necessari o quan l’alumne ho demana.
  • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
  • Seguiment de les activitats de l’aula a través de la plana web, per tal que els pares i mares estiguin informats de les activitats, exàmens o proves que realitzen els alumnes.

Convivència

L’etapa d’Educació Secundària continua fomentant la cohesió de grup i el clima de respecte entre els alumnes. Es realitzen una convivència a principi de curs i una sortida cada trimestre el dia abans de les vacances. Aquestes sortides són diverses, des de sortides culturals i artístiques a sortides lúdiques proposades pels mateixos alumnes: Camí de Cavalls en velo o a peu, taller d’escultura en marès a Líthica, cinema, visites a IB3 o a Es Diari, exposicions, excursions amb surf de rem o caiac...

Per finalitzar l’etapa els alumnes de 4t ESO realitzen un viatge lúdic a Bellver de Cerdanya, on aprofiten per fer activitats que normalment no poden realitzar a Menorca, com ara esquí o ràfting, entre d’altres.

Totes aquestes sortides milloren i afavoreixen la cohesió de grup i el clima de convivència en un ambient diferent de l’entorn escolar.


Foment de la lectura

El nostre Col·legi està fent una aposta clara per la lectura. Creiem que una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament i el sentit crític, i és per aquest motiu que dediquem hores de lliure disposició a diversos projectes de llengua, potenciem la participació dels nostres alumnes en diferents concursos literaris, visitem la biblioteca una hora setmanal per treballar en alguna activitat innovadora diferent de l’aula ordinària i obrim la biblioteca alguns capvespres per gaudir d’aquest espai renovat amb l’ajut d’un mestre voluntari.