Loading color scheme

Secundària


L’etapa d’educació secundària, ESO, inclou l'alumnat a partir dels 12 anys.

L’objectiu de l’equip docent de Secundària és garantir l’assoliment de les competències clau que permetin als adolescents desenvolupar-se en autonomia social, emocional i amb actitud crítica. Volem una educació integral per als nostres alumnes, formar persones amb valors i compromeses amb la societat.

L’ alumnat de secundària utilitza les aules situades a la segona planta de l’edifici. Són aules lluminoses, grans, ben comunicades, preparades tecnològicament i distribuïdes de manera que l’alumnat s’hi senti acollit i còmode.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella estem treballant amb una diversitat metodològica innovadora per tal de continuar afavorint l’ensenyament-aprenentatge en l’alumnat de Secundària.

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU. És una metodologia innovadora d'ensenyament-aprenentatge que fomenta els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basat en la construcció col·lectiva de coneixements i treballa valors personls com l’empatia i l’autoestima.

Intel·ligències múltipes


La Teoria de les Intel·ligències Múltiples de H. Garner és un model de concepció de la ment on es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

Els nostres projectes estan basats en les intel·ligències múltiples en diferents àrees com: Projecte de Llengües, on aprofitem per treballar les emocions, el foment de la lectura, la imaginació, l'expressió oral, etc.

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, des d'on es dinamitza el projecte artístic de centre que cada any treballa un artista diferent. Tota l'escola participa en aquest projecte de forma transversal, així petits i grans comparteixen un projecte comú. Fruit d'aquest projecte, al llarg dels darrers anys els alumnes han fet diferents intervencions artístiques al centre com: mosaics al pati, murals al pavelló esportiu, projecte de renovació de la capella, decoració artística als passadissos del centre, disseny de les àrees de joc del pati...

També duguem a terme projectes a l'àrea de música, on preparem concerts que després interpretem a diferents centres com Santa Rita, L'hospital, escoletes infantils o a l'acte de graduació dels alumnes de 4t d'ESO.

Treballar les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica genera experiències que animen els alumnes a conèixer-les, aprofundir-hi i desenvolupar-les en la mateixa experiència i de manera lúdica, tot generant curiositat i, conseqüentment, aprenentatge.

Chromebooks


Les nostres aules estan organitzades per fomentar el treball cooperatiu, amb una zona d’atenció al centre i equipades per treballar amb les darreres tecnologies (portàtils, projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals, impressora 3D) que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes estiguin formats en la competència digital.

Plurilingüisme


  La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès.

Un dels nostres objectius és que els alumnes acabin l’Educació Secundària amb una elevada competència en llengua anglesa, per aquest motiu preparem els nostres alumnes per a les Proves Oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes. Utilitzem la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), a l’assignatura d’Educació Física, per tal de millorar la competència en llengua anglesa. 

Estem adherits el projecte eTwinning que treballa des de diferents àrees un projecte d’intercanvi amb països de llengua anglesa a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.

ONMAT


Fa uns quants anys que el col·legi, en la seva aposta per les noves tecnologies, ha decidit treballar les matemàtiques mitjançant la plataforma ONMAT.

Una de les característiques d’ONMAT és que l’alumne pot seguir dia a dia la seva evolució veient en tot moment les notes, la programació de les sessions, etc.

Amb ONMAT parlem d’innovació metodològica, ja que passem d’un model estàndard, a un model on l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge.

La metodologia es basa en les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge deductiu, experiencial, cooperatiu, el pensament crític, la contextualització i la ludificació, fent que l’aprenentatge sigui atractiu per als adolescents.

ONMAT proposa diferents activitats, de diferents nivells de complexitat, amb què els alumnes arriben a assolir els objectius plantejats, sempre des de la contextualització, tenint en compte els interessos dels alumnes, per tal de fomentar les seves competències i treballant les intel·ligències múltiples.

 

Vídeo presentació ONMAT

 

 


Atenció a la diversitat

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i creixement dels adolescents com una riquesa.


Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposem de: mestre de pedagogia terapèutica, mestre d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat i una orientadora.


Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposem de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, professors de suport, treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs.


Acció tutorial

En el nostre col·legi la tasca dels tutors amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

 • Una o dues tutories setmanals depenent dels cursos amb els tutors o orientadors.
 • Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre que tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les orientacions acadèmiques, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’equip de Pastoral.
 • Tutories individuals amb l’alumne quan el tutor ho veu necessari o quan l’alumne ho demana.
 • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
 • Seguiment de les activitats de l’aula a través de la plana web, per tal que els pares i mares estiguin informats de les activitats, exàmens o proves que realitzen els alumnes.

Convivència

L’etapa d’Educació Secundària continua fomentant la cohesió de grup i el clima de respecte entre els alumnes. Es realitzen una convivència a principi de curs a dormir fora  i una sortida cada trimestre el dia abans de les vacances.

Aquestes sortides són diverses, des de sortides culturals i artístiques a sortides lúdiques proposades pels mateixos alumnes: Camí de Cavalls en velo o a peu, taller d’escultura en marès a Líthica, cinema, visites a IB3 o a Es Diari, exposicions, excursions amb surf de rem o caiac...

A segon d’ESO es realitza una situació d’aprenentatge  a Barcelona amb vaixell. Aquest taller  cultural d’Expedicionària convida a l’alumne a conèixer la mar, el funcionament d’un gran vaixell i el modernisme de Gaudí a Barcelona.

Per finalitzar l’etapa els alumnes de 4t ESO realitzen un viatge lúdic a Bellver de Cerdanya, on aprofiten per fer activitats que normalment no poden realitzar a Menorca, com ara esquí o ràfting, entre d’altres.

Totes aquestes sortides milloren i afavoreixen la cohesió de grup i el clima de convivència en un ambient diferent de l’entorn escolar.


Foment de la lectura

El nostre Col·legi està fent una aposta clara per la lectura. Creiem que una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament i el sentit crític, i és per aquest motiu que dediquem hores de lliure disposició a diversos projectes de llengua, potenciem la participació dels nostres alumnes en diferents concursos literaris, visitem la biblioteca una hora setmanal per treballar en alguna activitat innovadora diferent de l’aula ordinària.

Primària


En el Col·legi Consolació de Ciutadella ens adaptem amb el pas del temps segons les normatives vigents, fet que implica que el centre disposi d’uns equipaments adients per a totes les etapes educatives: educació infantil, primària i secundària.

Al nostre centre hi trobem un ambient d’escola on es reflecteixen els nostres valors i el nostre interès perquè els alumnes i les seves famílies es sentin ben acollits.

L’etapa de Primària està estructurada en tres cicles: inicial (1r i 2n), mitjà (3r i 4t) i superior (5è i 6è) per afavorir els ritmes d’aprenentatges.

D’aquesta manera, les aules d’educació primària es troben repartides entre la planta baixa (on hi ha la sala de psicomotricitat amb accés directe al pati) i la primera planta, que disposa de la capella, l’aula de música, de plàstica, de tecnologia, el laboratori i la biblioteca. Totes aquestes aules són lluminoses, acolorides i grans. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc i d’experimentació, portàtils, chromebooks, projectors i sistema d’àudio.

L’objectiu de l’equip docent de Primària és acompanyar, guiar i afavorir en els fillets i filletes l’assoliment de les competències que els permetin desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem una educació integral pels nostres alumnes.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella apostem per una metodologia innovadora  en la qual respectem els ritmes individuals de cada fillet i filleta i les destreses que els caracteritzen. L’equip docent de Primària amb els seus tutors, especialistes i equip de suport (PT, AL, orientadora) es compromet i s’implica per tal d’aconseguir l’objectiu principal de l’etapa.

Slide
PlayPlay
Tour Pedagògic 1r A
PlayPlay
Tour Pedagògic 1r B

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els fillets i filletes en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins el projecte d’EntusiasMat, Ludilletres i Superlletres. És una metodologia motivant en què tots els fillets i filletes prenen part, de manera activa i significativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Aquesta metodologia innovadora d'ensenyament-aprenentatge fomenta els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basada en la construcció col·lectiva de coneixements i treballa valors personals com l’empatia i l’autoestima.L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

 

Intel·ligències múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

Els nostres projectes estan basats en les intel·ligències múltiples a les àrees de Ciències Socials i Naturals. Treballar les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica genera experiències que animen els alumnes a conèixer-les, aprofundir-hi i desenvolupar-les en la pròpia experiència i de manera lúdica, tot generant curiositat, i conseqüentment, aprenentatge. Els projectes d’intel·ligències múltiples són projectes programats de forma oberta, és a dir, que les programacions de les activitats que s’hi duen a terme són flexibles. Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Ludilletres i Superlletres


Els programes de Ludilletres i Superlletres integren les àrees de llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura. Els alumnes desenvolupen al màxim la seva competència en comunicació lingüística: milloren la comprensió oral i lectora, i potencien l’expressió oral i escrita. Per aconseguir-ho, es reprodueixen situacions comunicatives reals, no tan sols en l’àmbit educatiu, sinó també del personal i social.

Són molt més que programes de llengua i literatura. Amb aquests programes els alumnes aprenen a través de projectes per a la comprensió. Alguns d’aquests projectes els plantegen reptes que han d’assolir, mitjançant el desenvolupament de la seva imaginació i creativitat. En altres projectes, han de resoldre problemes de la vida quotidiana cooperant amb els companys.. En uns altes, se submergeixen en la lectura de novel·les i poemes adaptats a la seva edat.

Tot plegat, es planteja a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten als alumnes conèixer i comprendre el propi procés d’aprenentatge. Alhora ajuden a desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip. Els projectes per a la comprensió proposen activitats contextualitzades, motivadores i estimulants que afavoreixen el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, permeten als alumnes aprendre de manera significativa. Aquesta tipologia de projectes fa als alumnes partícips del seu aprenentatge. A més, els permet desenvolupar els continguts curriculars a partir de reptes basats en experiències reals i dinàmiques motivadores.

EntusiasMat


EntusiasMAT és un programa didàctico pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Les sessions són dinàmiques i afavoreixen la motivació i la concentració dels alumnes. És un mètode organitzat en sessions de treball que permet adaptar els ritmes i els continguts a la realitat dels alumnes de manera àgil a través del joc i la manipulació. 

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els filletes i filletes es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions quan treballen amb aquesta nova metodologia.

Projecte Interdisciplinari


En el Col·legi Consolació de Ciutadella es realitza el projecte interdisciplinari de Primària des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica.

Aquest projecte té en comú la metodologia AICLE, amb unes mateixes rutines, estructures de sessions en llengua estrangera..., i, a més, facilita l’adquisició de competències bàsiques donat que incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg. Aquest projecte parteix d’un repte plantejat als alumnes per part de tots els mestres que intervenen en aquesta àrea, i es concreta en un treball conjunt amb una presentació final.

Plurilingüisme


La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes. Un dels objectius és que els fillets i filletes, en acabar l’Educació Primària, siguin competents en llengua anglesa; això és: escriure, llegir, entendre i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu duem a terme les següents activitats en anglès:

 • Matèries curriculars: S’imparteixen unes altres àrees no lingüístiques en anglès, a banda de la de llengua anglesa, i són: Educació Plàstica i Educació Física. Això fa que comptem amb un nivell de plurilingüisme avançat.
 • Projecte eTwinning: projecte de comunicació en llengua anglesa entre alumnes de diferents escoles d'Europa. Es volen aconseguir els següents objectius:
 • - Millorar les habilitats en llengua estrangera.
 • - Produir diversos tipus de textos: correu electrònic, carta, postal, vídeo, presentació...
 • - Conèixer una altra cultura i desenvolupar tolerància i respecte.
 • - Utilitzar l’anglès en un entorn de l'aula no relacionat.
 • Auxiliar de conversa: es tracta d’una persona nativa dels Estats Units que dona suport al nostre projecte d’escola realitzant tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, i que augmenta el contacte amb la llengua anglesa per part del nostre alumnat.
 • Projecte interdisciplinari: des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica, es pretén facilitar l’adquisició de competències bàsiques, la comunicació i el diàleg en llengua anglesa.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès.


Atenció a la diversitat

En el Col·legi Consolació valorem i respectem la diversitat de ritmes d’aprenentatge i desenvolupament dels fillets i filletes d’Educació Primària com una riquesa.

Per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat disposem de: mestres de pedagogia terapèutica, mestra d’audició i llenguatge, mestres d'atenció a la diversitat,  una orientadora i un professional tècnic de serveis a la comunitat (aquests darrer és membre de l'EOEP).

Per dur a terme l'atenció a la diversitat disposem de diferents estratègies i recursos com:  treball en grups reduïts i flexibles,  atenció personalitzada i individual, desdoblaments, treball cooperatiu, noves metodologies, derivacions i treball amb equips externs.


Acció tutorial

En el nostre Col·legi la tasca dels tutors/es amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

 • Tutories setmanals amb els grups-classe.
 • Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre, en què es tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’Equip de Pastoral.
 • Tutories individuals amb els fillets i filletes quan el tutor/a ho vegi necessari per ajudar-los.
 • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
 • Seguiment dels progressos dels fillets i filletes a la pàgina web, per tal que els pares i mares puguin col·laborar i estiguin informats de les activitats que realitzen els seus fills/es.
 • Reunions trimestrals amb les famílies de la classe per tal d’informar del procés educatiu i els progressos del grup-classe.

La bona relació i professionalitat entre els diferents professors del Centre ajuda a l’alumnat al seu aprenentatge, seguiment, desenvolupament i creixement com a persona al llarg de tota l’escolaritat.


Convivència

L’etapa d’Educació Primària continua fomentant i afavorint la cohesió de grup i el clima de respecte entre els alumnes, així com també reforça la seva autonomia. L’equip docent de Primària segueix apostant i potenciant les sortides culturals a dormir fora a tots ells nivells educatius. 

Per finalitzar l’etapa de Primària realitzam un fantàstic viatge cultural i lúdic. Totes aquestes sortides milloren i afavoreixen convivència dels grups- classe en un ambient diferent de l’entorn escolar.


Foment de la lectura

El nostre Col·legi també aposta fomentar i impulsar la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític , de l’expressió oral i escrita, ajuda a l'alumnat a conèixer altres realitats... Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en les següents accions pedagògiques:

 • Lectura diària dintre de l’aula en un entorn de silenci.
 • Participació en concursos literaris.
 • Padrins de lectura. L'alumnat de totes les etapes s’ajuden entre ells.
 • Hora lectiva a la Biblioteca: des de qualsevol àrea lingüística es dedica una hora setmanal per anar a la Biblioteca de l’escola per fer una activitat innovadora diferent a la que es pot realitzar a l’aula ordinària.
 • Préstec de llibres: aquell alumnat que tenen gust per la lectura el fomenten amb l’ajuda d’intercanvis de llibres amb el servei de préstec de la biblioteca.
 • “Contes biblioteca aula”: els primers cursos de 1r cicle d’EP es realitza l’activitat del conte de la biblioteca aula per involucrar a les famílies en millorar i potencial l’ús per la lectura.

Competència Digital

Les nostres aules estan organitzades per fomentar el treball cooperatiu equipades per treballar amb les noves tecnologies (chromebooks, projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals) que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes estiguin formats en la iniciació en la competència digital.


 

 

 

 

Infantil


 

L’etapa d’Educació Infantil inclou l’alumnat en edats compreses entre els 3 i els 6 anys.

Les aules a EI són aules lluminoses, acolorides i grans, distribuïdes de manera que l’alumnat s’hi pugui sentiracollit i còmode. Estan comunicades entre elles per tal d’afavorir els ambients d’aprenentatge entre les diferents edats. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc, projectors i sistema d’àudio, i compten també amb bany dins cada aula. Els fillets i filletes gaudeixen també de la sala de psicomotricitat, des d’on potenciem les sessions de psicomotricitat i els circuits d’estimulació.

L’objectiu de l’equip docent d’Infantil és acompanyar i guiar els alumnes en aquesta primera etapa del seu procés d’aprenentatge, tot respectant els diferents ritmes i particularitats, i escoltant les necessitats com a persones úniques que són, per tal d’aconseguir que siguin feliços, es mostrin motivats envers l’aprenentatge i estiguin preparats d’una manera integral per als reptes de la vida, tant pel que fa als coneixements com als valors.


Metodologia

En el Col·legi Consolació de Ciutadella apostem per una metodologia innovadora en la qual respectem els ritmes individuals de cada infant i les destreses que els caracteritzen. L’equip docent d’Infantil es compromet i s’implica per tal d’aconseguir l’objectiu principal de l’etapa.

Slide
PlayPlay
Tour Pedagògic Ed. Infantil

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els infants en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins els projectes EntusiasMat i Ludilletres. És una metodologia en què tots els infants prenen part, de manera activa, motivadora i participativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Sobretot treballem per parelles i inculquem els valors d’ajudar, escoltar i compartir, per tal d’afavorir les habilitats socials i comunicatives.

Inteligencias Múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

El nostre projecte d’aula, basat en aquesta teoria, permet escoltar i respectar els interessos dels infants per tal d’aconseguir la seva motivació i una actitud positiva i participativa envers el procés d’aprenentatge. Es porta a terme mitjançant materials elaborats pel professorat, que s’adapten de manera personalitzada a les necessitats dels infants, atès que treballem tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples.
Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Treballam les intel·ligències múltiples també amb els projectes de comprensió que realitzem al llarg del curs. Aquests projectes es planifiquen i programen envers els interessos dels alumnes i es treballa de manera interdisciplinar i intergrupal. Es pretén que l’alumne sigui el centre i sigui protagonista indiscutible del seu procés d’aprenentatge.

EntusiasMat


EntusiasMat és un projecte didacticopedagògic que parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius d’aquest projecte són: 

 • Aprendre conceptes geomètrics, matemàtics, de mesura... d’una manera lúdica, motivadora i divertida.
 • Passar a poc a poc del pensament concret al pensament abstracte.

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els infants es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions treballant amb aquesta nova metodologia.

Ludilletres


Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa. Com fa també EntusiasMat, parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius principals d’aquest programa innovador són: 

 • Exercitar el desenvolupament neurològic dels infants.
 • Adquirir l’habilitat d’escriure i llegir.
 • Fomentar l’interès per la lectura.

Empra el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Fomenta la creativitat a través de la manipulació, l’experimentació, l’estimulació, el joc i el treball cooperatiu. Exerciten sobretot tres intel·ligències: la visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.

Ambients d'aprenentatge


Els ambients d’aprenentatge són un moment privilegiat de joc compartit en què infants de diferents edats s’enriqueixen mútuament mitjançant l’intercanvi d’experiències, vivències i sentiments. L’objectiu principal és que els infants dels tres nivells d’aquesta etapa juguin de manera autònoma i intergrupal en els diferents ambients

Psicomotricitat


La psicomotricitat és la psicologia del moviment. Aquesta és fonamental per al desenvolupament de la personalitat i la capacitat d’expressar-se i relacionar-se dels infants. A la nostra escola, els alumnes d’Educació Infantil en gaudeixen dues sessions setmanals d’una hora i mitja cada una. Comencen amb un ritual d’entrada, continuen vivenciant el plaer del moviment mitjançant l’activitat motriu espontània, segueixen gaudint del joc simbòlic i acaben la sessió amb un ritual de sortida en què es recullen i interioritzen allò que han viscut.

Dins la salade psicomotricitat també es porten a terme els circuits d’estimulació. Aquests circuits, a diferència de la psicomotricitat, són dirigits per l’adult i tenen com a objectiu ajudar que el cervell dels infants tingui una organització neurològica correcta per tal d’afavorir l’adquisició adequada dels diferents aprenentatges.

Programa d’estimulació primerenca


L’estimulació primerenca és un camí que ens permetrà oferir als nostres alumnes la major varietat possible d'estímuls i oportunitats perquè arribin a l’excel·lència de totes les possibilitats que el seu cervell els brindi, és a dir, treure de cada un el millor d' ell mateix, atenent les seves possibilitats i potenciant al màxim la seva intel·ligència per minimitzar les seves limitacions.

Tot creixement cerebral significatiu acaba als 6 anys, per això és fonamental aprofitar la plasticitat cerebral dels primers anys. L'estimulació primerenca prevé dificultats i afavoreix una bona i completa organització neurològica, de manera que s’estableixen els circuits o xarxes neuronals que ajudaran l' infant en els processos cerebrals futurs.

En el nostre centre, el programa d’estimulació primerenca es treballa a tota l’etapa d’infantil de manera diària a través de dos elements fonamentals del programa: mostra de bits i PDB.

 • Mostra de bits: es mostren bits visuals matemàtics, enciclopèdics, lectors i musicals.  La seva finalitat és estimular les àrees cerebrals.
 • PDB: les seves activitats afavoreixen l’adquisició de les habilitats necessàries per a que els alumnes puguin aconseguir un bon desenvolupament de mobilitat, capacitat manual i equilibri.

Atenció a la diversitat

En el nostre centre respectem les característiques i els ritmes individuals de cada infant i estem atents a les seves necessitats com a persones úniques que són. Les tutores, mitjançant el reforç a l’aula, ofereixen una atenció personalitzada a tots els infants. Els professionals de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge assessoren tant els tutors com les famílies. El nostre objectiu en aquest aspecte és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, sempre tenint en compte les particularitats de cadascun.El centre també compta amb una orientadora pròpia que acompanya, assessora, i intervé amb alumnes, docents i famílies.

 


Acció Tutorial

En el nostre centre prioritzem la relació família-escola per tal de fer un seguiment i un acompanyament adequats.

En l’etapa d’Educació Infantil les famílies disposen d’una reunió a l’inici de curs, de tutories individuals per tal de fer un seguiment proper dels processos i aprenentatges dels seus fills/es, i d’entregues individualitzades d’informes. És molt important la comunicació diària entre els/les tutors/es i les famílies, per això els pares i mares entren a l’aula a l’hora de deixar els seus fills/es.


Convivència

L’etapa d’Infantil fomenta i afavoreix la cohesió de grup i el clima de respecte entre ells, com també en reforça l’autonomia. L’equip docent d’Infantil aposta per unes determinades activitats dins i fora de l’aula i les potencia per aconseguir aquest objectiu. També realitzam jornades de convivències amb altres centres escolars. Es realitzen tallers, activitats i una sortida cultural a dormir a fora en el nivell de 6è d’Infantil, com a final d’etapa.


Foment de la lectura

A l’etapa d’Infantil iniciem l’hàbit del gust per la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la capacitat de raonament, el sentit crític, l’expressió oral i escrita, ajuda l'alumnat a conèixer altres realitats...

Per despertar i potenciar aquesta competència realitzem diferents activitats:

- Cada aula disposa d’un espai adequat en què els infants gaudeixen de contes de biblioteca-aula.
- El programa de padrins consisteix en el fet que els alumnes de totes les etapes s’ajuden entre ells en l’hàbit de la lectura, entre d’altres. Els alumnes d’Infantil gaudeixen molt quan els venen a explicar un conte o els ajuden en les primeres passes per aprendre a llegir.
- Llegim un conte, “Lectura a escola i a casa”.  Aquesta activitat té com a objectiu potenciar l’hàbit de la lectura i la relació escola-família.


Competència digital

 

Les nostres aules d’Educació Infantil estan equipades per treballar amb les noves tecnologies: projectors, àudio, pantalles, recursos didàctics digitals... que incorporem al nostre treball diari. Aquestes noves tecnologies permetran que els nostres alumnes s’iniciïn en la competència digital.

A l’etapa EI els alumnes gaudeixen d’una sessió mensual de robótica. Es tracta d’apropar als més petits, el maneig d’aparells digitals i potenciar el seu pensament crític, utilitzant la raó i treballant la lateralitat.

El treball de robótica a EI s’introdueix a partir de contes i històries que ajuden a connectar fàcilment coneixements previs als alumnes i faciliten la introducció de nous aprenentatges.

Els alumnes s’inicien en la manipulació d’aparells digitals concrets que es van renovant constantment.

Estimulació Primerenca

Programa d’estimulació primerenca


L’estimulació primerenca és un camí que ens permetrà oferir als nostres alumnes la major varietat possible d'estímuls i oportunitats perquè arribin a l’excel·lència de totes les possibilitats que el seu cervell els brindi, és a dir, treure de cada un el millor d' ell mateix, atenent les seves possibilitats i potenciant al màxim la seva intel·ligència per minimitzar les seves limitacions.

Tot creixement cerebral significatiu acaba als 6 anys, per això és fonamental aprofitar la plasticitat cerebral dels primers anys. L'estimulació primerenca prevé dificultats i afavoreix una bona i completa organització neurològica, de manera que s’estableixen els circuits o xarxes neuronals que ajudaran l' infant en els processos cerebrals futurs.

En el nostre centre, el programa d’estimulació primerenca es treballa a tota l’etapa d’infantil de manera diària a través de dos elements fonamentals del programa: mostra de bits i PDB.

 • Mostra de bits: es mostren bits visuals matemàtics, enciclopèdics, lectors i musicals.  La seva finalitat és estimular les àrees cerebrals.
 • PDB: les seves activitats afavoreixen l’adquisició de les habilitats necessàries per a que els alumnes puguin aconseguir un bon desenvolupament de mobilitat, capacitat manual i equilibri.

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els infants en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins els projectes EntusiasMat i Ludilletres. És una metodologia en què tots els infants prenen part, de manera activa, motivadora i participativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Sobretot treballem per parelles i inculquem els valors d’ajudar, escoltar i compartir, per tal d’afavorir les habilitats socials i comunicatives.

Inteligencias Múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

El nostre projecte d’aula, basat en aquesta teoria, permet escoltar i respectar els interessos dels infants per tal d’aconseguir la seva motivació i una actitud positiva i participativa envers el procés d’aprenentatge. Es porta a terme mitjançant materials elaborats pel professorat, que s’adapten de manera personalitzada a les necessitats dels infants, atès que treballem tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples.
Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Treballam les intel·ligències múltiples també amb els projectes de comprensió que realitzem al llarg del curs. Aquests projectes es planifiquen i programen envers els interessos dels alumnes i es treballa de manera interdisciplinar i intergrupal. Es pretén que l’alumne sigui el centre i sigui protagonista indiscutible del seu procés d’aprenentatge.

EntusiasMat


EntusiasMat és un projecte didacticopedagògic que parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius d’aquest projecte són: 

 • Aprendre conceptes geomètrics, matemàtics, de mesura... d’una manera lúdica, motivadora i divertida.
 • Passar a poc a poc del pensament concret al pensament abstracte.

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els infants es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions treballant amb aquesta nova metodologia.

Ludilletres


Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa. Com fa també EntusiasMat, parteix de les intel·ligències múltiples per arribar a les capacitats bàsiques. Els objectius principals d’aquest programa innovador són: 

 • Exercitar el desenvolupament neurològic dels infants.
 • Adquirir l’habilitat d’escriure i llegir.
 • Fomentar l’interès per la lectura.

Empra el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació i comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. Fomenta la creativitat a través de la manipulació, l’experimentació, l’estimulació, el joc i el treball cooperatiu. Exerciten sobretot tres intel·ligències: la visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.

Ambients d'aprenentatge


Els ambients d’aprenentatge són un moment privilegiat de joc compartit en què infants de diferents edats s’enriqueixen mútuament mitjançant l’intercanvi d’experiències, vivències i sentiments. L’objectiu principal és que els infants dels tres nivells d’aquesta etapa juguin de manera autònoma i intergrupal en els diferents ambients

Psicomotricitat


La psicomotricitat és la psicologia del moviment. Aquesta és fonamental per al desenvolupament de la personalitat i la capacitat d’expressar-se i relacionar-se dels infants. A la nostra escola, els alumnes d’Educació Infantil en gaudeixen dues sessions setmanals d’una hora i mitja cada una. Comencen amb un ritual d’entrada, continuen vivenciant el plaer del moviment mitjançant l’activitat motriu espontània, segueixen gaudint del joc simbòlic i acaben la sessió amb un ritual de sortida en què es recullen i interioritzen allò que han viscut.

Dins la salade psicomotricitat també es porten a terme els circuits d’estimulació. Aquests circuits, a diferència de la psicomotricitat, són dirigits per l’adult i tenen com a objectiu ajudar que el cervell dels infants tingui una organització neurològica correcta per tal d’afavorir l’adquisició adequada dels diferents aprenentatges.

Programa d’estimulació primerenca


L’estimulació primerenca és un camí que ens permetrà oferir als nostres alumnes la major varietat possible d'estímuls i oportunitats perquè arribin a l’excel·lència de totes les possibilitats que el seu cervell els brindi, és a dir, treure de cada un el millor d' ell mateix, atenent les seves possibilitats i potenciant al màxim la seva intel·ligència per minimitzar les seves limitacions.

Tot creixement cerebral significatiu acaba als 6 anys, per això és fonamental aprofitar la plasticitat cerebral dels primers anys. L'estimulació primerenca prevé dificultats i afavoreix una bona i completa organització neurològica, de manera que s’estableixen els circuits o xarxes neuronals que ajudaran l' infant en els processos cerebrals futurs.

En el nostre centre, el programa d’estimulació primerenca es treballa a tota l’etapa d’infantil de manera diària a través de dos elements fonamentals del programa: mostra de bits i PDB.

 • Mostra de bits: es mostren bits visuals matemàtics, enciclopèdics, lectors i musicals.  La seva finalitat és estimular les àrees cerebrals.
 • PDB: les seves activitats afavoreixen l’adquisició de les habilitats necessàries per a que els alumnes puguin aconseguir un bon desenvolupament de mobilitat, capacitat manual i equilibri.